UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CREATIVE PARTNER“ (ĮMONĖS KODAS 302567041)

PATVIRTINTA UAB „Creative Partner“ direktoriaus 2022 m. _____________ d. Įsak. Nr. ___

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS NR. 1

1 SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS1. Sąvokos 1.1. Paslaugų gavėjas – fizinis ir/arba juridinis asmuo, įsigijęs UAB „Creative Partner“ teikiamas paslaugas, svetainėje www.support.cpartner.lt išsirinkus paslaugų planą; 1.2. Paslaugų teikėjas – UAB „Creative Partner“, į. k. 302567041, adresas Kauno g. 9-15, LT-91156 Klaipėda; 1.3. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos, kurias Paslaugų gavėjas pasirinko ir už jas sumokėjo pagal www.support.cpartner.lt paskelbtą kainoraštį. Teikiamų paslaugų, planų sąrašas ir aprašymai skelbiami Paslaugų teikėjo savitarnos svetainėje www.support.cpartner.lt ir detalizuojami Paslaugų gavėjo pasirinktame plane. 2. Šios Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums – Paslaugų gavėjui, įsigyjant Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas. 3. Įsigyjant Paslaugų planą ir apmokant už jį nustatytą kainą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis, jų sąlygos Jums yra suprantamos ir priimtinos.

II. SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS 4. Sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas užpildo užsakymo formą mūsų sistemoje ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pažymi laukelį „susipažinau“ ir apmoka pasirinkto plano kainą, pagal suformuotą sąskaitą-faktūrą. 5. Po sėkmingo užsakymo pateikimo ir apmokėjimo, paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. 6. Atlikus užsakymą, tačiau neapmokėjus Paslaugų plano kainos, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta ir Paslaugos Paslaugų gavėjui nėra pradedamos teikti. 7. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę, šias Taisykles keisti be išankstinio Paslaugų gavėjo sutikimo. Su pakeistomis Taisyklėmis Paslaugų gavėjas supažindinamas Kliento užsakyme nurodytu el. paštu.

III. SKYRIUS PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS 8. Jūs turite teisę pirkti Paslaugų naudojimo planą šių Taisyklių nustatyta tvarka. 9. Jūs turite teisę atsisakyti Paslaugų plano, kurį įsigijote, naudojimo, nepasibaigus plano naudojimo terminui. Pinigų suma už nepanaudotą plano naudojimo laikotarpį grąžinama remiantis šių Taisyklių IV skyriuje (Pinigų grąžinimas) nustatyta tvarka. 10. Jūs turite teisę kreiptis į Paslaugų teikėją bet kokiais, su įsigytų Paslaugų plano teikimu susijusiais klausimais, su Paslaugų teikimu susijusiais klausimais el. paštu support@cpartner.lt.

IV. SKYRIUS PINIGŲ GRĄŽINIMAS 11. Jūs turite teisę nutraukti Paslaugų planą. Tokiu atveju, Jums bus grąžinami pinigai už nepanaudotą Paslaugų naudojimo laikotarpį, išskyrus einamąjį mėnesį. 12. Norėdami nutraukti Paslaugų naudojimo planą, privalote apie tai informuoti Paslaugų tiekėją el. paštu: support@cpartner.lt. 13. Norėdami susigrąžinti pinigus už nepanaudotą Paslaugų naudojimo laikotarpį, galite kreiptis į Paslaugų teikėją elektroniniu paštu: support@cpartner.lt, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano atšaukimo. 14. Jūs neprivalote nurodyti Paslaugų teikėjui priežasčių, dėl kurių atsisakote Paslaugų naudojimo, tačiau bet kokie pastebėjimai ir pasiūlymai kaip gerinti Paslaugų teikėjo teikiamas naudas, yra laukiami.

V. SKYRIUS JŪS ĮSIPAREIGOJATE 15. Įsigijus Paslaugų naudojimo planą, Jūs įsipareigojate: 15.1. laiku ir šių Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka sumokėti Paslaugų naudojimo plano mokestį; 15.2. užtikrinti, kad bet kokia informacija / duomenys, kuriuos tvarkysite naudojantis Paslaugomis, atitiks Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 15.3. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju bet kokiais, su Paslaugų naudojimo klausimais, pranešti apie kilusius nesklandumus; 15.4. suteikti Paslaugų teikėjui visą reikalingą informaciją (įskaitant techninę bei programinę įrangą ir autorizuotus prisijungimus prie jų, kurie nėra Paslaugų teikėjo atsakomybėje ir nesusiję su numatytų paslaugų objektų sukūrimu) įsigyjamoms Paslaugoms suteikti. 15.5. Jūs esate visiškai atsakingas už Paslaugų įsigijimo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

VI. SKYRIUS MŪSŲ TEISĖS 17. Paslaugų teikėjas turi teisę, Paslaugų gavėjui vėluojant sumokėti Paslaugų naudojimo plano mokestį, neteikti Paslaugų, iki kol bus sumokėtas mokestis. Gavęs apmokėjimą už Paslaugas, Paslaugų teikėjas pradeda teikti Paslaugas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos. 18. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti Paslaugų naudojimo planų kainas be išankstinio derinimo su Paslaugų gavėju. Apie  Paslaugų naudojimo planų kainų arba kitus pasikeitimus informuosime Jus asmeniškai Jūsų nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. 19. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų planų įrankius, kurie naudojami paslaugoms teikti, į lygiaverčius (vykdyti atnaujinimus, tobulinimus ir pan.). 20. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (partnerius), tinkamo Paslaugų suteikimo, sistemų, planų ir įrankių naujinimo, tobulinimo ir kitais tikslais. Tarp Paslaugų teikėjo ir partnerių pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys, užtikrinant Paslaugų gavėjų duomenų sistemose saugumą.

VII. SKYRIUS MES ĮSIPAREIGOJAME 21. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis. 22. Dėti visas pastangas, siekiant maksimalaus teikiamų Paslaugų kokybiškumo, o kilus nesklandumų, kuo greičiau juos pašalinti. 23. Bendradarbiauti su Jumis bet kokiais, su Paslaugų naudojimu susijusiais klausimais. 24. Naudoti tik licencijuotą programinę įrangą kuriant produktą ar teikiant Paslaugas.

VIII. SKYRIUS APMOKĖJIMAS 25. Paslaugų naudojimo plano mokestis priklauso nuo Jūsų pasirinkto Paslaugų plano. 26. Paslaugų naudojimo mokestis sumokamas banko pavedimu. 27. Paslaugų gavėjas už Paslaugas moka avansu. 28. Pasirinkus mokėjimą el. bankininkyste arba pavedimu, suformuojama avansinė sąskaita faktūra už 6 mėnesių arba 12 mėnesių laikotarpį. 29. Visiems mokėjimams Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui išrašo PVM sąskaitas-faktūras, kurios siunčiamos Paslaugų gavėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

IX. SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 30. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate Paslaugų užsakymo metu, yra tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. 31. Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant įmonės adresą ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus ir siekiant tinkamai vykdyti sutartį (teikti Paslaugas). 32. Registruojantis Jūsų pateikti asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Vyriausiojo Lietuvos archyvaro. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti (el. paštu alina@cpartner.lt), kad Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ar ištrinti. 33. Jūsų pateikti asmens duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtumėte užsiregistruoti Paslaugų gavimui ir mūsų teisėto intereso – atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, užtikrinimo tikslu. Be Jūsų leidimo Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su Paslaugų teikimu. 34. Informuojame, kad UAB „Creative Partner“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos.

X. SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 35. Visi ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių ar susiję su jų pažeidimu ar Paslaugų teikimu, yra sprendžiami Šalių derybų būdu, vadovaujantis gera valia. 36. Nepavykus pasiekti susitarimo Šalių derybų keliu, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvoje.